6931097249
μετάφραση μεταφράσεις Στέλλα Δινάκη Σέρρες Ελλάδα νομικές επικυρωμένες μεταφράσεις

Όροι Χρήσης - Σύμβαση Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.sdtranslations.gr/ (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») ανήκει στην Δινάκη Στέλλα με έδρα τις Σέρρρες, οδός Παπαδημητρίου 18, ΤΚ 62125 (στο εξής η «Εταιρεία») (τηλέφωνο επικοινωνίας:6931097249, e-ail:stella_dinaki@yahoo.gr). 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τις σχέσεις της «Εταιρείας» και του εκάστοτε «Χρήστη» και έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών» και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Ο «Χρήστης» του «Διαδικτυακού Τόπου» υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε χρήση του να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει κατανοήσει πλήρως του παρόντες όρους. Με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής τεκμαίρεται ότι ο «Χρήστης» έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους εδώ διατυπωμένους όρους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεούται να τους τηρεί στο σύνολό τους.

Η «Εταιρεία» δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στους όρους θα ισχύουν άμεσα από την ανακοίνωσή τους στο διαδικτυακό τόπο και ο «Χρήστης» υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Έκαστος «Χρήστης» υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης περιοδικά για τυχόν αλλαγές άλλως η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, ως τροποποιήθηκαν. 

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του «Διαδικτυακού Τόπου». Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του «Διαδικτυακού Τόπου» ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνος ο «Διαδικτυακός Τόπος» για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο μέσα από την σελίδας της www.sdtranslations.gr.

Λεκτική, φυσική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των υβριστικών χαρακτηρισμών) οποιουδήποτε πελάτη, επισκέπτη, συνεργάτη ή μέλους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού και διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων οι σελίδες του «Διαδικτυακού Τόπου» διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του «Διαδικτυακού Τόπου», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Διαδικτυακού Τόπου» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, (εκτός των ερωτήσεων και απαντήσεων που παρέχει ελεύθερα ο ΕΟΠΠΕΠ) δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του «Διαδικτυακού Τόπου». Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης του «Διαδικτυακού Τόπου».

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters του «Διαδικτυακού Τόπου» λαμβάνονται με την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Εταιρείας» και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του «Διαδικτυακού Τόπου» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον «Διαδικτυακό Τόπο» από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων μας.

Περιορισμός Ευθύνης της sdtranslations.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Εταιρεία και οι διαχειριστές των ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και οδηγιών του «Διαδικτυακού Τόπου» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου», των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται.

Τα περιεχόμενα των σελίδων του «Διαδικτυακού Τόπου» παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «Εταιρεία» αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η «Εταιρεία» προσπαθεί ώστε ο ιστότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές του «Διαδικτυακού Τόπου» δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα, παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου», οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της «Εταιρείας» και του επισκέπτη / «Χρήστη» των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η σελίδα μας για την συλλογή των προσωπικών δεδομένων με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της χρησιμοποιεί δύο τρόπους όπως μπορεί να δει κάποιος στη σελίδα μας :

– Συλλογή των προσωπικών δεδομένων ( Όνομα, Email, Θέμα, Κείμενο ) από τον χρήστη, μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

– Συλλογή των προσωπικών δεδομένων και προτιμήσεων του χρήστη μέσω της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδαφέροντος συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία :

> ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ
> EMAIL
> ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ποια η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε;

Η εταιρεία σας ενημερώνει δια του παρόντος ότι επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία μας παρέχετε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, για τους παρακάτω σκοπούς:

• Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω:
e-mail
τηλεφώνου
SMS
Ταχυδρομείου

• Για τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας

• Για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών

Διόρθωση – διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε επισκέπτης αν αιτηθεί γραπτώς τη διαγραφή του, τότε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν παύουν να υπάρχουν.